Luleå 2020-04-09 – Styrelsens berättelse

Tacksam för det som varit

Kulturföreningen Ebenesers styrelse är oerhört tacksamma för den tid som varit. Vi är stolta och glada över den möjlighet politiken gav föreningar och eldsjälar i de fria kulturlivet med en storstilad och mycket imponerande satsning på Kulturcentrum Ebeneser i Luleå. En visionär satsning som gav eko i hela landet.

– Initialt tre kulturföreningar i samverkan som utvecklades till drygt tjugo.

– Initialt tre arrangörer som exploderat till över etthundra arrangörer per år.

– Det ideella kulturhuset Ebeneser blev möjliggöraren som sänkte tröskeln till kultur och levererade mer än tvåhundra evenemang per år, kanske totalt ettusen evenemang under våra fem verksamhetsår.

Det är oerhört tungt och väldigt sorgligt att behöva konstatera att förutsättningar för att driva den verksamheten vidare saknas.

Luleå kommuns beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-03-17 att något samverkansavtal kommer fortsättningsvis inte upprättas mellan föreningen och förvaltningen samt att Luleå kommun ska inte längre vara verksamhetsägare för Kulturcentrum Ebeneser.

Luleå kommun är inte beredd att i samverkan med föreningen finna lösningar eller ge verksamheten de förutsättningar som föreningens årsmöte fastställde och som krävs för att driva verksamheten vidare.

Det som av Luleå kommun initialt ansågs var ”en spännande utveckling av kulturlivet samt en viktig del i kommunens förverkligande av visions- och programarbetet för 2050” gäller uppenbarligen inte längre vilket vi beklagar djupt.

Finns inte längre förutsättningar

Föreningens förslag om förändringar i verksamheten och organisationen innebär i praktiken att kommunens kostnader för Kulturcentrum Ebeneser mer än halveras från kommunstyrelsens beslut 2014. Från 3MKr per år till max 1,5MKr per år från 2021.

Föreningens ekonomiska yrkanden för verksamhetsåret 2021 och framåt om 1,4Mkr per år avvisas. Föreningens önskan om att då tillsammans med kommunen försöka finna andra lösningar för en budget i balans avvisas bestämt.

Kommunens besked är att verksamheten tilldelas besked om för oss viktiga förutsättningar för verksamheten så sent som i december bara dagar före ett nytt verksamhetsår. Detta är inte hållbart och ger på intet sätt verksamheten förutsättningar för god planering. Den korta framförhållningen fungerar inte i en verksamhet som har minst ett års plan med bokningar och avtal med arrangörer, leverantörer och samverkanspartners. Kommunen tillmötesgår inte föreningens begäran om långsiktighet för verksamheten.

Initialt från start hade verksamheten ett kulturpolitiskt uppdrag som reglerades mellan parterna i ett långsiktigt avtal. Föreningen sökte även verksamhetsbidrag där vi redogjort för vad vi avser göra tillsammans med våra medlemsföreningar det kommande verksamhetsåret. Den modellen gav oss i grunden långsiktighet i avtalet samtidigt som parterna kunde förhandla om innehållet årsvis. Den modellen gäller inte längre.

Kommunen förespråkar nu en modell med ett årsbidrag. Den modellen särskiljer dock inte vad bidraget är avsett för. Är det för lokalhyra, fastighetsdrift, verksamhet, del av någon speciell verksamhet, personalkostnader etc? Föreningens budgeterade kostnader för 2021 är cirka 3,6MKr. Kommunens upprepade uttalanden om att verksamhet är helfinansierad av Luleå kommun är felaktig. Föreningen är stort tacksamma för ett mycket frikostigt årligt bidrag, men verksamheten har aldrig varit helfinansierad av Luleå kommun.

Modellen med ett årsbidrag är på flera punkter direkt olämplig för Kulturcentrum Ebeneser med både verksamhet av ideell förening (kultur) och aktiebolag (konferens och restaurang). Här erfordras tydligare spelregler mellan parterna och detta fastställs lämpligen i ett avtal. Den idén avvisas dock av Luleå kommun.

Kommunen har 1,4 miljoner i sin budget för Kulturcentrum Ebeneser (2014 hade man 3 miljoner) men väljer nu att begränsa årsbidraget till verksamheten till max 1,2 miljoner och behåller resten för oförutsedda utgifter, detta trots att man avsäger sig rollen som verksamhetsägare. Verksamheten vid Kulturcentrum Ebeneser förutsätter minst 1,4 miljoner per år för en budget i balans.

Kulturföreningen Ebeneser bereds helt enkelt inte de förutsättningar som krävs för att driva verksamheten vidare. Varken strukturellt eller ekonomiskt. Därför har styrelsen kallat till ett extra årsmöte 21/4 och förordar att den offentliga verksamheten avslutas med omedelbar verkan och att den interna verksamheten inom Kulturcentrum Ebeneser avvecklas så snart som möjligt.

Gunnar Sundström

Ordförande i Kulturföreningen Ebeneser

Luleå 2020-04-09